Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 390 guests and 
2 members online.
Support Info
ELECTROLUX
First point of contact:
All trademarks are the property of their respective owners
Categories
Information
Featured Product
Home >> ELECTROLUX >> ERO4520 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

ELECTROLUX ERO4520
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: Swedish, Finnish, Danish, Norwegian, Russian
Price: $4.99

Description of ELECTROLUX ERO4520 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: Swedish, Finnish, Danish, Norwegian, Russian

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 NV-DS30B PANASONIC Owner's Manual by John Richardson;
I was impressed with the quality of service (frequent e-mails to let you know the status of your order), and the speed at which the download became available. The manual was a life saver and was not easy to track down. Thank you for such an excellent service.
 A-P510 PIONEER Owner's Manual by edward lowes;
the manual was just what i wanted it had all the revelent information required to operate the hifi .Iwould use any manual i downloaded for any item which needs a manual
 TRK 5840 BAUKNECHT Owner's Manual by Lutz Döring;
Die gewünschte Bedienungsanleitung wurde vereinbarungsgemäß in deutsch bereitgestellt. Sie ist gut lesbar. Kein Kauderwelsch. Danke für den Service.
 CDP-C245 SONY Owner's Manual by Bruce Miller;
GOOD SERVICE MANUAL GOT ALL THE INFO. THAT I NEEDED..
 CPS60 CASIO Owner's Manual by Chris Haughey;
Excellent product and service. I bought a second-hand Casio CPS-60 keyboard which had no manual. Packed full of features which I had no idea how to operate . . . Google search found this site (and others with the same manual for sale for $8.99!) I bought the manual and within an hour the download was available. Quality of the scanned images is good - very clear - and the PDF has been created with the pages in the correct order. I would definitely use this site again.

Text excerpt from page 32 (click to view)
ADVARSEL OG VIKTIGE OPPLYSNINGER
Det er meget viktig at denne instruksjonsboken oppbevares sammen med apparatet til senere bruk. Dersom apparatet selges eller overdras til andre, eller hvis du flytter og etterlater apparatet, mÅ du s¿rge for at instruksjonsboken vedlegges apparatet slik at den nye eieren kan gj¿re seg kjent med hvordan det virker og advarslene i instruksjonsboken. Om dette skapet med magnetlist pÅ d¿ren skal erstatte et gammelt skap med d¿rlÅs mÅ denne lÅsen fullstendig ¿delegges f¿r skapet kastes. Dette for Å hindre at det gamle skapet blir en d¿dsfelle for barn. Disse advarslene gis av hensyn til sikkerheten. Les dem n¿ye f¿r du installerer apparatet eller tar det i bruk.

Installasjon
Â¥ Under normal bruk vil kondensatoren og kompressoren pÅ baksiden av apparatet bli sv¾rt varme. Av sikkerhetsgrunner mÅ de minimumsmÅlene for ventilasjon som er vist pÅ den relevante figuren, overholdes. Merk: VentilasjonsÅpningene mÅ ikke tilstoppes. Â¥ S¿rg for at apparatet ikke stÅr pÅ den elektriske ledningen. Viktig: dersom nettkabelen ¿delegges, mÅ den skiftes ut med en spesialkabel eller et sett som kan fÅes ved henvendelse til produsenten eller kundeservice. Visse deler i dette apparatet blir sv¾rt varme. S¿rg derfor alltid for at det er tilstrekkelig ventilasjon. Hvis du unnlater Å gj¿re dette, kan du risikere at komponenter bryter sammen, og at matvarer gÅr til spille. Se installasjonsveiledningen. Â¥ Deler som blir varme, b¿r v¾re tildekket. Om mulig b¿r baksiden av apparatet stÅ opp mot en vegg. Hvis apparatet har v¾rt transportert liggende, kan det forekomme at oljen i kompressoren l¿per ut i kj¿lekretsl¿pet. Det er derfor best Å vente minst to timer f¿r apparatet tilkobles slik at oljen kan renne tilbake i kompressoren.

Milj¿vern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, verken i kj¿lesystemet eller i sammen med husholdningsavfall eller isoleringsmaterialet. Apparatet mŠikke skrotes dagrenovasjon. UnngŠŠskade kj¿lesystemet, spesielt pŠbaksiden n¾r varmeveksleren. Ta eventuelt kontakt med kommunen for ŠfŠopplysninger om lokale mottaksstasjoner for spesialavfall. Alle materialer pŠapparatet som er merket med symbolet kan resirkuleres.

Generell sikkerhet
Â¥ Â¥ Dette apparatet er kun beregnet til Å bli brukt av voksne. La ikke barn leke med knappene eller med apparatet. Det er farlig Å foreta tekniske inngrep i apparatet. SlÅ av str¿mmen og trekk st¿pselet ut av stikkontakten f¿r rengj¿ring og vedlikehold av apparatet. Dette apparatet er tungt. Pass pÅ nÅr apparatet skal flyttes. Ispinner kan gi frostskader hvis de spises direkte fra fryseren. V¾r forsiktig nÅr du hÅndterer apparatet slik at det ikke oppstÅr skader pÅ kj¿lesystemet og dermed mulighet for v¾skelekkasje. Apparatet mÅ ikke plasseres n¾r radiatorer eller gasskomfyrer. S¿rg for at apparatet ikke utsettes for direkte sollys i lengre perioder. Det mÅ v¾re tilstrekkelig ventilasjon pÅ baksiden av apparatet, og skader pÅ kj¿lekretsl¿pet mÅ absolutt unngÅs. Â¥ Â¥ Det beste stedet Å plassere fryseren er i kjelleren (gjelder ikke innbyggingsmodeller). Bruk ikke andre elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i kj¿le. Â¥ Â¥

bare utf¿res av autorisert personell. Bruk ikke metallredskaper nÅr du rengj¿r apparatet, da det kan medf¿re skader pÅ apparatet. Â¥

Bruk
Â¥ Â¥ Kj¿leskap og frysere til bruk i vanlige husholdninger er bare beregnet til lagring av matvarer. De beste ytelsene oppnÅs med en omgivelsestemperatur mellom +18¡C og +43¡C (Klasse T); +18¡C og +38¡C (Klasse ST); +16¡C og +32¡C (Klasse N); +10¡C og +32¡C (Klasse SN); klassen produktet h¿rer til er oppf¿rt pÅ merkeskiltet (det er plassert i kj¿lerommet ved siden av gr¿nnsakskuffen). Advarsel: For andre omgivelsestemperaturer enn de som er oppgitte i produktets tilh¿rende klimaklasse, mÅ f¿lgende anvisninger overholdes: nÅr omgivelsestemperaturen synker under minimumsverdien kan ikke oppbevaringstemperaturen i fryseren garanteres, og det anbefales at matvarene konsumeres sÅ raskt som mulig. Frosne matvarer som har tint, mÅ ikke fryses ned igjen. Produsentens anbefalinger for lagring og nedfrysing b¿r overholdes n¿ye. Se opplysningene pÅ emballasjen. Den indre kledningen i apparatet bestÅr av kanaler som kj¿lemiddelet ledes igjennom. Hvis det kommer hull pÅ disse, er apparatet ¿delagt for alltid, og matvarene vil gÅ tapt. BRUK DERFOR IKKE SKARPE GJENSTANDER til Å skrape bort rim eller is. Rimen fjernes best med den skrapen som f¿lger med. Under ingen omstendigheter mÅ rimlaget fjernes fra den indre kledningen med makt. Isklumper mÅ fÅ lov til Å smelte nÅr apparatet avrimes. Se avrimingsveiledningen. Ikke legg kullsyreholdige eller musserende drikkevarer i fryseren, da det frembringer et trykk i flasken som gj¿r at den kan bli sprengt i stykker og dermed skade apparatet. Bruk ikke andre mekaniske redskaper eller kunstige midler for Å fremskynde smelteprosessen enn de som anbefales av produsenten.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Â¥

¥ ¥ ¥

INNHOLD
Advarsel og viktige opplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Betjening/ Innvendig rengj¿ring - Betjeningspanel - Sette pÅ kj¿leskapet - Alarmlampar - . . . . . . . . . Elektrisk termometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Betjening/ Inne i kj¿leskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Betjening/ Kj¿leskapet - Drikkeforsyner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Betjening/ Boks med 0 ¡C - Fryseboks - Nyttig rÅd for frysning av matvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Betjening/ Oppbevaring av nedfryste matvarer - Isforyner - Tining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Vedlikehold /Rengj¿ring inne i kj¿leskapet - Avising av kj¿leskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Vedlikehold /Hvis kj¿leskapet stÅr ubruck i lengre tid - Bytting av lyspaerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Hvis noe ikke virker som det skal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Garanti, Service og Reservedeler /Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Installering / Plassering - Elektisk tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Installering / Montasjeanvisning for innbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Â¥

Service / reparasjon
Â¥ Alt elektrisk arbeid i forbindelse med installasjonen av dette apparatet mÅ bare utf¿res av en autorisert elektroinstallat¿r eller annen kompetent person. La bare et autorisert servicesenter utf¿re service pÅ apparatet og s¿rg for at det bare brukes originale reservedeler eller deler som leveres av servicesenteret. Du mÅ under ingen omstendigheter fors¿ke Å foreta reparasjoner pÅ dette apparatet selv. Reparasjoner som er utf¿rt av ukyndige personer, kan medf¿re skader eller alvorlige funksjonsfeil. Ta kontakt med ditt lokale servicesenter. Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kj¿lesystemet; vedlikehold og pÅfylling mÅ derfor

Â¥

Â¥

¥ ¥

Â¥

Â¥ 32

33

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

HC-P4752W SAMSUNG
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-KN2000 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.149 - Number of Queries: 134 - Query Time: 0.035