Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 2144 guests online.
Support Info
ELECTROLUX
First point of contact:
All trademarks are the property of their respective owners
Categories
Information
Featured Product
Home >> ELECTROLUX >> ERO4520 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

ELECTROLUX ERO4520
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: Swedish, Finnish, Danish, Norwegian, Russian
Price: $4.99

Description of ELECTROLUX ERO4520 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: Swedish, Finnish, Danish, Norwegian, Russian

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 TF 115-IB NOVAMATIC Owner's Manual by Pierre-Alain Humberset;
Very satisfied with received document, all is right, Thank You very much, it was a Pleasure to work with You.
 TU-580RD DENON Owner's Manual by Frans van den Einde;
great site, the most easy and fastest way to find the manual you need, no 5 star because the manual was only available in german, but I speak german as well so no problem for me.
 BDP-LX70A PIONEER Owner's Manual by warren veale;
thanks for this download i got a pioneer bdp-lx70a blu-ray player and it had no manual i search everywhere on the internet and came across owner-manuals.com and i found that it was so easy to find and downloaded from this site if i ever need a manual again this would be the first place that i would come too thanks guys
 FX350HB CASIO Owner's Manual by Azanil Putra Ahmad Rapaai;
Superb! It's the original manual. We can now use our old calculator with its full function.
 LTH1536 HUSQVARNA Owner's Manual by Barbara Gibbs;
This is a very well written and comprehensive manual. It answered all our queries.

Text excerpt from page 32 (click to view)
ADVARSEL OG VIKTIGE OPPLYSNINGER
Det er meget viktig at denne instruksjonsboken oppbevares sammen med apparatet til senere bruk. Dersom apparatet selges eller overdras til andre, eller hvis du flytter og etterlater apparatet, mŒ du s¿rge for at instruksjonsboken vedlegges apparatet slik at den nye eieren kan gj¿re seg kjent med hvordan det virker og advarslene i instruksjonsboken. Om dette skapet med magnetlist pŒ d¿ren skal erstatte et gammelt skap med d¿rlŒs mŒ denne lŒsen fullstendig ¿delegges f¿r skapet kastes. Dette for Œ hindre at det gamle skapet blir en d¿dsfelle for barn. Disse advarslene gis av hensyn til sikkerheten. Les dem n¿ye f¿r du installerer apparatet eller tar det i bruk.

Installasjon
¥ Under normal bruk vil kondensatoren og kompressoren pŒ baksiden av apparatet bli sv¾rt varme. Av sikkerhetsgrunner mŒ de minimumsmŒlene for ventilasjon som er vist pŒ den relevante figuren, overholdes. Merk: VentilasjonsŒpningene mŒ ikke tilstoppes. ¥ S¿rg for at apparatet ikke stŒr pŒ den elektriske ledningen. Viktig: dersom nettkabelen ¿delegges, mŒ den skiftes ut med en spesialkabel eller et sett som kan fŒes ved henvendelse til produsenten eller kundeservice. Visse deler i dette apparatet blir sv¾rt varme. S¿rg derfor alltid for at det er tilstrekkelig ventilasjon. Hvis du unnlater Œ gj¿re dette, kan du risikere at komponenter bryter sammen, og at matvarer gŒr til spille. Se installasjonsveiledningen. ¥ Deler som blir varme, b¿r v¾re tildekket. Om mulig b¿r baksiden av apparatet stŒ opp mot en vegg. Hvis apparatet har v¾rt transportert liggende, kan det forekomme at oljen i kompressoren l¿per ut i kj¿lekretsl¿pet. Det er derfor best Œ vente minst to timer f¿r apparatet tilkobles slik at oljen kan renne tilbake i kompressoren.

Milj¿vern
Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, verken i kj¿lesystemet eller i sammen med husholdningsavfall eller isoleringsmaterialet. Apparatet mŒ ikke skrotes dagrenovasjon. UnngŒ Œ skade kj¿lesystemet, spesielt pŒ baksiden n¾r varmeveksleren. Ta eventuelt kontakt med kommunen for Œ fŒ opplysninger om lokale mottaksstasjoner for spesialavfall. Alle materialer pŒ apparatet som er merket med symbolet kan resirkuleres.

Generell sikkerhet
¥ ¥ Dette apparatet er kun beregnet til Œ bli brukt av voksne. La ikke barn leke med knappene eller med apparatet. Det er farlig Œ foreta tekniske inngrep i apparatet. SlŒ av str¿mmen og trekk st¿pselet ut av stikkontakten f¿r rengj¿ring og vedlikehold av apparatet. Dette apparatet er tungt. Pass pŒ nŒr apparatet skal flyttes. Ispinner kan gi frostskader hvis de spises direkte fra fryseren. V¾r forsiktig nŒr du hŒndterer apparatet slik at det ikke oppstŒr skader pŒ kj¿lesystemet og dermed mulighet for v¾skelekkasje. Apparatet mŒ ikke plasseres n¾r radiatorer eller gasskomfyrer. S¿rg for at apparatet ikke utsettes for direkte sollys i lengre perioder. Det mŒ v¾re tilstrekkelig ventilasjon pŒ baksiden av apparatet, og skader pŒ kj¿lekretsl¿pet mŒ absolutt unngŒs. ¥ ¥ Det beste stedet Œ plassere fryseren er i kjelleren (gjelder ikke innbyggingsmodeller). Bruk ikke andre elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i kj¿le. ¥ ¥

bare utf¿res av autorisert personell. Bruk ikke metallredskaper nŒr du rengj¿r apparatet, da det kan medf¿re skader pŒ apparatet. ¥

Bruk
¥ ¥ Kj¿leskap og frysere til bruk i vanlige husholdninger er bare beregnet til lagring av matvarer. De beste ytelsene oppnŒs med en omgivelsestemperatur mellom +18¡C og +43¡C (Klasse T); +18¡C og +38¡C (Klasse ST); +16¡C og +32¡C (Klasse N); +10¡C og +32¡C (Klasse SN); klassen produktet h¿rer til er oppf¿rt pŒ merkeskiltet (det er plassert i kj¿lerommet ved siden av gr¿nnsakskuffen). Advarsel: For andre omgivelsestemperaturer enn de som er oppgitte i produktets tilh¿rende klimaklasse, mŒ f¿lgende anvisninger overholdes: nŒr omgivelsestemperaturen synker under minimumsverdien kan ikke oppbevaringstemperaturen i fryseren garanteres, og det anbefales at matvarene konsumeres sŒ raskt som mulig. Frosne matvarer som har tint, mŒ ikke fryses ned igjen. Produsentens anbefalinger for lagring og nedfrysing b¿r overholdes n¿ye. Se opplysningene pŒ emballasjen. Den indre kledningen i apparatet bestŒr av kanaler som kj¿lemiddelet ledes igjennom. Hvis det kommer hull pŒ disse, er apparatet ¿delagt for alltid, og matvarene vil gŒ tapt. BRUK DERFOR IKKE SKARPE GJENSTANDER til Œ skrape bort rim eller is. Rimen fjernes best med den skrapen som f¿lger med. Under ingen omstendigheter mŒ rimlaget fjernes fra den indre kledningen med makt. Isklumper mŒ fŒ lov til Œ smelte nŒr apparatet avrimes. Se avrimingsveiledningen. Ikke legg kullsyreholdige eller musserende drikkevarer i fryseren, da det frembringer et trykk i flasken som gj¿r at den kan bli sprengt i stykker og dermed skade apparatet. Bruk ikke andre mekaniske redskaper eller kunstige midler for Œ fremskynde smelteprosessen enn de som anbefales av produsenten.

¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Â¥

¥ ¥ ¥

INNHOLD
Advarsel og viktige opplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Betjening/ Innvendig rengj¿ring - Betjeningspanel - Sette pŒ kj¿leskapet - Alarmlampar - . . . . . . . . . Elektrisk termometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Betjening/ Inne i kj¿leskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Betjening/ Kj¿leskapet - Drikkeforsyner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Betjening/ Boks med 0 ¡C - Fryseboks - Nyttig rŒd for frysning av matvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Betjening/ Oppbevaring av nedfryste matvarer - Isforyner - Tining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Vedlikehold /Rengj¿ring inne i kj¿leskapet - Avising av kj¿leskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Vedlikehold /Hvis kj¿leskapet stŒr ubruck i lengre tid - Bytting av lyspaerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Hvis noe ikke virker som det skal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Garanti, Service og Reservedeler /Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Installering / Plassering - Elektisk tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Installering / Montasjeanvisning for innbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Â¥

Service / reparasjon
¥ Alt elektrisk arbeid i forbindelse med installasjonen av dette apparatet mŒ bare utf¿res av en autorisert elektroinstallat¿r eller annen kompetent person. La bare et autorisert servicesenter utf¿re service pŒ apparatet og s¿rg for at det bare brukes originale reservedeler eller deler som leveres av servicesenteret. Du mŒ under ingen omstendigheter fors¿ke Œ foreta reparasjoner pŒ dette apparatet selv. Reparasjoner som er utf¿rt av ukyndige personer, kan medf¿re skader eller alvorlige funksjonsfeil. Ta kontakt med ditt lokale servicesenter. Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kj¿lesystemet; vedlikehold og pŒfylling mŒ derfor

Â¥

Â¥

¥ ¥

Â¥

Â¥ 32

33

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

HC-P4752W SAMSUNG
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-KN2000 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

VSX-95 PIONEER
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…
>
Parse Time: 0.155 - Number of Queries: 140 - Query Time: 0.038