Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 854 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> PHILIPS >> AJ3475/00 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

PHILIPS AJ3475/00
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Finnish, Danish, Norwegian, Greek, Russian, Polish
Price: $4.99

Description of PHILIPS AJ3475/00 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Finnish, Danish, Norwegian, Greek, Russian, Polish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 CF-28A64DF LG / GOLDSTAR Owner's Manual by Matteo Vannini;
Well Well Well!!!! Good manual perfect for my hobby!!! As Before you have done a very well done work!!!! Thank you
 WJAVE7 PANASONIC Owner's Manual by Nils Berglund;
Super nice! Good to have a manual in digital format.
 TARW344 ONKYO Owner's Manual by Gary Spake;
Great job supplying the manual. Many of these products weerepretty obscure, so it was great that you had the manual for it!
 XL-R5010 JVC Owner's Manual by james dawson;
Great manual, would not have been able to operate my machine without it!! James Dawson August 18, 2012
 NN-C777 PANASONIC Owner's Manual by Diane Schmitz;
excellent value & price! Includes everything you need to know about the NN-C777! I would buy this again.

Text excerpt from page 2 (click to view)
1

Nederlands
BEDIENINGSTOETSEN (zie afbeelding 1) 1 Toetsen op het aanraakscherm In stand-by worden de toetsen voor het bedienen van de klok weergegeven. De voorkeuzetoetsen voor de radio verschijnen als de radio ingeschakeld wordt. HOUR - om het uur in te stellen - om de radio als wekker te kiezen en deze in/ uit (ON/ OFF) te schakelen AL SET - om de wektijd voor de radio in te stellen TIME SET - om de klok in te stellen AL - om de zoemer als wekker te kiezen en deze in/ uit (ON/ OFF) te schakelen AL SET - om de wektijd voor de zoemer in te stellen MINUTE - om de minuten in te stellen PRESET 1-5 - om een voorkeurzender te kiezen/ op te slaan 2 Display met de wektijd 3 Klokdisplay 4 REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL - om de wekker voor een periode van 9 minuten uit te zetten; - om de timerfunctie uit te schakelen; - om de helderheid van het display te wijzigen. 5 SLEEP/ RADIO ON - om de inslaaptijden voor inslapen met de radio in te stellen; - om de radio in te schakelen. 6 DAILY ALARM RESET/ RADIO OFF AL

BEDIENINGSTOETSEN/ INSTALLATIE
# TIME ZONE/ SUMMER TIME - om het display voor de zomertijd en de tijdzone op te roepen en in te stellen (enkel voor de modellen AJ3475) $ VOLUME - om het volume in te stellen INSTALLATIE STROOMVOEDING 1 Controleer als de stroomtoevoer van uw stopcontact dezelfde is als aangegeven staat op het informatieplaatje aan de onderkant van het apparaat. Indien dit niet het geval is, moet u uw winkelier of een klantendienst raadplegen. 2 Steek de stekker van het snoer in een stopcontact. ] loopt continu ...PH...IL..IPS over het demonstratiescherm. • Druk op TIME SET of SLEEP/ RADIO ON alvorens de tijden te regelen of de radio aan te schakelen. 3. Om de stroomtoevoer volledig af te sluiten, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen. Stroomvebruik in stand-by ..........3W Het typeplaatje bevindt zich op de onderkant van het apparaat. BACK-UP-GEHEUGEN Het back-up-geheugen zorgt ervoor dat de instellingen van de klok, wekker en radio gedurende 3 minuten bewaard blijven in geval dat de stroom onderbroken wordt, bijvoorbeeld bij een stroomstoring. De hele klokradio en het display worden uitgeschakeld. Zodra er weer stroom is, verschijnt in het display de juiste tijd. • Als het langer dan 3 minuten duurt voor de stroom terugkeert of als de tijd in het display knippert dan zult u uw oorspronkelijke instellingen opnieuw moeten ingeven. AANSLUITEN VAN EEN HOOFDTELEFOON Sluit een hoofdtelefoon met een 3,5 mm-stekker aan op de aansluitbus p . =De ingebouwde luidspreker in het apparaat wordt nu uitgeschakeld. HELDERHEID VAN HET DISPLAY • Druk op REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL. =Er zijn 3 standen: helder ➟ half gedimd ➟ gedimd

INSTELLEN VAN TIJD
RADIOGESTUURDE TIJDSONTVANGST (ENKEL DE MODELLEN AJ3475) Uw klok is heeft een speciale langegolfradio-ontvanger waarmee de klok aangestuurd wordt en de tijd automatisch en nauwkeurig ingesteld wordt. Nadat u het demonstratieprogramma beëindigd heeft en als het radiogestuurde tijdsignaal sterk genoeg is dan verschijnt binnen 10 seconden en wordt de tijd binnen 3 minuten automatisch ingesteld. • Tijdens het normale gebruik kan het signaa verdwijnen/ beginnen te knipperen ten gevolge van elektrostatische interferentie (zie Verhelpen van storingen). • Als niet verschijnt of langer dan 3 seconden knippert dan betekent dit dat het radiogestuurde tijdsignaal te zwak is om ontvangen te worden en zult u de klok handmatig moeten instellen zodat deze op normale kwartstijd loopt. • Wanneer het radiotijdsignaal voor uw tijdzone goed ontvangen wordt dan vervangt deze informatie de eerder handmatig ingestelde tijd. Om de radiogestuurde tijdsontvangst te verbeteren: 1. Plaats het apparaat bij een raam en uit de buurt van metalen voorwerpen zoals aluminium zonnewering en panelen. 2. Let erop dat de antenne stevig en horizontaal op een vlakke ondergrond staat. Richt de antenne stapsgewijs: wacht tot knippert iedere keer dat u de antenne draait. Het kan 2 tot 3 minuten duren tot de antenne goed gericht is voor het automatisch instellen van de tijd. INSTELLEN VAN DE TIJDZONE EN ZOMERTIJD (ENKEL DE MODELLEN AJ3475) Met deze functie kunt een tijdsverschil instellen van maximaal 2 uur ten opzichte van de radiogestuurde tijd in het klokdisplay. 1. Druk, terwijl het apparaat stand-by staat, eenmaal op de toets TIME ZONE/ SUMMER TIME . =Als in het display de tijdzone-instelling 00:00, verschijnt dan betekent dit dat er geen tijdsverschil ingesteld is. 2. Druk kort op 3 / 4 om tot +2:00 respectievelijk 2:00 tijdsverschil te kiezen. 3. Druk opnieuw op de toets TIME ZONE/ SUMMER TIME om terug te keren naar het normale klokdisplay.

INSTELLEN VAN WEKKER
AUTOMATISCH KIEZEN VAN ZOMERTIJD/ STANDAARDTIJD (ENKEL DE MODELLEN AJ3475) U kunt de klok op Auto instellen zodat met behulp van het radiogestuurde kloksignaal automatisch de zomertijd of een ander tijdelijk tijdsverschil ingesteld wordt. 1. Zorg ervoor dat de tijdzone-instelling uitgeschakeld is. 2. Druk, terwijl het apparaat stand-by staat, tweemaal binnen 1 seconde op de toets TIME ZONE/ SUMMER TIME om Auto (zomertijd) of Std (standaardtijd) in te schakelen. 3. Druk kort op 3 / 4 om Auto of Std te kiezen. =Als u Auto gekozen heeft tijdens de zomertijd dan verschijnt . 4. Druk opnieuw op TIME ZONE/ SUMMER TIME om terug te keren naar het normale klokdisplay. INSTELLEN VAN DE KLOK EN DE WEKTIJDEN (zie afbeelding 3) De tijd wordt weergegeven met een 24-uursklok. 1. Druk, terwijl het apparaat stand-by staat, op TIME SET/ AL SET / AL SET om het instellen te starten. =De respectieve klok of wektijd knippert in het display. 2. Druk op HOUR/ MINUTE om het uur respectievelijk de minuten in te stellen. =Houd HOUR/ MINUTE ingedrukt met uw vinger; in het display lopen het uur/ de minuten snel en continu vooruit. =Druk kort en herhaaldelijk op HOUR/ MINUTE om de tijd langzaam in te stellen. 3. Druk opnieuw op de respectieve toets TIME SET/ AL SET / AL SET als u de juiste tijd bereikt heeft.

Deutsch
BEDIENELEMENTE, (siehe Abbildung 1) 1 Sensorbildschirm-Bedienelemente Zeigt Uhr-Bedienelemente im Standby-Modus. Radio-Vorwahlregler erscheinen, wenn das Radio eingeschaltet wird. HOUR - Stundeneinstellung AL - Wählen und Ein-/Ausschalten (ON/ OFF) der Radioweckeroption AL SET - Einstellen der Radioweckzeit TIME SET - Einstellen der Uhrzeit AL - Wählen und Ein-/Ausschalten (ON/ OFF) der Summerweckoption AL SET - Einstellen der Summerweckzeit MINUTE - Minuteneinstellung PRESET 1-5 -Wählen/Speichern eines RadioVorwahlsenders 2 Weckzeitdisplay 3 Uhrdisplay 4 REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL - 9 Minuten langes Abschalten des Weckers; - Abschalten der Timerfunktion; - Ändern der Helligkeit des Displayfensters. 5 SLEEP/ RADIO ON - Ändern der Timeroptionen für das Radio; - Einschalten des Radios. 6 DAILY ALARM RESET/ RADIO OFF - um den aktiven Wecker 24 Stunden lang anzuhalten; - Abschalten des Radios 7 BAND - Wahl des Wellenbereichs 8 TUNING 3 / 4 (auf / ab) - automatisches/ manuelles Einstellen von Radiosendern 9 Rahmenantenne - verbessert FM-Empfang 0 Adapter - wird an das Wechselstromnetz angeschlossen ! RADIO CONTROLLED CLOCK ANTENNA - für rundfunkgesteuerten Zeitempfang (nur beim Modell AJ3475) @ p - 3,5 mm-Buchse für Kopfhörer. # TIME ZONE/ SUMMER TIME - Umschalten und Einstellen des Uhrzeitdisplays für Sommerzeit- oder Zeitzoneneinstellungen (nur beim Modell AJ3475) $ VOLUME - Einstellen der Lautstärke

BEDIENELEMENTE/ INSTALLATION
INSTALLATION STROMVERSORGUNG 1 Prüfen Sie, ob die Versorgung durch das Stromnetz, angegeben auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes, der örtlichen Netzspannung entspricht. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Kundendienst. 2 Schließen Sie das Netzkabel an die Wandsteckdose an. ] rollt ..PH...IL..IPS ' fortlaufend über die Demonstrationsanzeige. • Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie TIME SET oder SLEEP/ RADIO ON bevor Sie die Zeit einstellen oder das Radio einschalten. 3. Zum vollständigen Abtrennen des Gerätes vom Stromnetz den Stecker von der Wandsteckdose abtrennen. Standby -Leistungsaufnahme ..........3W Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite. SPEICHER-BACKUP Mit Speicher-Backup ist das bequeme Speichern Ihrer Uhr-, Weck- und Radioeinstellungen bis zu 3 Minuten lang möglich, wenn z.B. ein Ausfall der Stromversorgung vorliegt. Radiowecker und Display werden völlig abgeschaltet. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, erscheint die richtige Zeit im Display. • Falls die Stromversorgung nach 3 Minuten wiederhergestellt wird oder die Zeitanzeige blinkt, müssen Sie Ihre Originaleinstellungen erneut eingeben. ANSCHLUSS VON KOPFHÖRERN Schließen Sie Kopfhörer mit einem 3,5 mm-Stecker an die Buchse p an. =Der in das Gerät eingebaute Lautsprecher wird jetzt stummgeschaltet. DISPLAY-HELLIGKEIT • Betätigen Sie wiederholt REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL.

EINSTELLEN DER UHRZEIT
RUNDFUNKGESTEUERTEN ZEITEMPFANG (NUR BEIM MODELL AJ3475) Ihre Uhr ist mit einem speziellen LangwellenRundfunkempfänger ausgerüstet, der die Zeit überwacht und ihre automatische, präzise Einstellung ermöglicht. Nachdem Sie den Demo-Modus beendet haben, wenn das rundfunkgesteuerte Zeitgebersignal kräftig ist, erscheint innerhalb von 10 Sekunden und wird die Zeit innerhalb von 3 Minuten automatisch eingestellt. • Das Signal kann beim Normalbetrieb infolge elektrostatischer Störungen verschwinden / blinken (siehe Fehlersuche.) • Wenn nicht erscheint oder mehr als 3 Sekunden lang blinkt, bedeutet, dies, dass die rundfunkgesteuerte Zeitgeberübertragung für den Empfang zu schwach ist, und Sie müssen die Uhr manuell einstellen, so dass sie über die normale Quarzzeit läuft. • Wenn die Rundfunkzeitübertragung für Ihre Zeitzone ordnungsgemäß empfangen wird, ersetzen diese Informationen jegliche manuell eingestellte Zeit. Verbesserung des rundfunkgesteuerten Zeitgeberempfangs: 1. Stellen Sie das Gerät bei einem Fenster, aber fern von Metallobjekten wie z.B. Markisen und Elementen aus Aluminium, auf. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Antenne sicher und horizontal auf einer ebenen Oberfläche platziert ist. Stellen Sie die Position der Antenne nach und nach ein: warten Sie jedes Mal, wenn Sie die Antenne drehen, dass blinkt. Das Ausrichten der Antenne für automatische Einstellung der Uhr kann 2-3 Minuten dauern. ZEITZONEN- UND SOMMERZEITEINSTELLUNG (NUR BEIM MODELL AJ3475) Diese Funktion ermöglicht Ihnen, das Uhrzeitdisplay mit bis zu 2 Stunden Differenz von der rundfunkgesteuerten Uhrzeit einzustellen. 1. Im Standby-Modus drücken Sie die Taste TIME ZONE/ SUMMER TIME einmal. =Wenn das Display die Zeitzoneneinstellung 00:00 zeigt, deutet dies an, dass keine Zeitdifferenz gewählt ist. 2. Drücken Sie 3 / 4 kurz, um bis zu +2:00 bzw. -2:00 Stunden Differenz zu wählen.

EINSTELLEN VON WECKER
3. Drücken Sie die Taste TIME ZONE/ SUMMER TIME erneut, um zum normalen Uhrzeitdisplay zurückzukehren. AUTOMATISCHE WAHL DER SOMMER-/ NORMALZEIT (NUR BEIM MODELL AJ3475) Sie können die Uhr auf Auto einstellen, um sich anhand des rundfunkgesteuerten Zeitgebersignals automatisch auf die Sommerzeit einzustellen, oder dort, wo eine jahreszeitbedingte Zeitdifferenz vorliegt. 1. Vergewissern Sie sich, dass die Zeitzoneneinstellung deaktiviert ist. 2. Im Standby-Modus drücken Sie die Taste TIME ZONE/ SUMMER TIME zweimal binnen 1 Sekunde, um Auto (Sommerzeit) oder Std (Normalzeit) zu aktivieren. 3. Drücken Sie 3 / 4 kurz, um Auto oder Std zu wählen. =Wenn Sie Auto während der Sommerzeit gewählt haben, erscheint . 4. Drücken Sie TIME ZONE/ SUMMER TIME erneut, um zum normalen Uhrzeitdisplay zurückzukehren. EINSTELLEN DER UHR- UND WECKZEITEN (siehe Abbildung 3) Die Zeit wird im 24 Stunden-Format angezeigt. 1. Im Standby-Modus drücken Sie TIME SET/ AL SET / AL SET, um den Einstellmodus zu aktivieren. =Die jeweilige Uhr- oder Weckzeitanzeige blinkt. 2. Drücken Sie HOUR/ MINUTE, um die Stunden bzw. Minuten einzustellen. =während Sie HOUR/ MINUTE mit Ihrem Finger gedrückt halten, nehmen die Stunden / Minuten im Display schnell und kontinuierlich zu. =Drücken Sie HOUR/ MINUTE kurz und wiederholt, um die Zeit langsam einzustellen. 3. Drücken Sie das jeweilige Bedienelement TIME SET/ AL SET / AL SET erneut, wenn Sie die richtige Zeit erreicht haben.

Italiano
COMANDI, (vedi figura 1) 1 Comandi dello schermo a contatto Visualizza i comandi della sveglia nella modalità standby. Quando si accende la radio si visualizzano i comandi programmati della radio. HOUR - regola l'impostazione dell'ora AL - seleziona ed accende/ spegne (ON/ OFF) l'opzione di allarme della radio AL SET - imposta l'orario di allarme della radio TIME SET - imposta l'orario della sveglia AL - seleziona ed accende/ spegne (ON/ OFF) l'opzione di allarme della suoneria AL SET - imposta l'orario di allarme della suoneria MINUTE - regola l'impostazione dei minuti PRESET 1-5 -per selezionare/ memorizzare una stazione radio preimpostata 2 Display dell'orario di allarme 3 Display dell'orologio 4 REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL -spegne l'allarme per un periodo di 9 minuti; -disattiva la funzione del timer; -cambia la luminosità dell'illuminazione del display. 5 SLEEP/ RADIO ON -regola le opzioni del timer per la radio; -accende la radio. 6 DAILY ALARM RESET/ RADIO OFF -arresta l'allarme attivo della radio per 24 ore; -spegne la radio 7 BAND - seleziona la lunghezza d'onda 8 TUNING 3 / 4 (su / giù) -sintonizza automaticamente/ manualmente su stazioni radio 9 Antenna a bobina - migliora la ricezione FM 0 Adattatore - collega all'alimentazione CA di rete ! RADIO CONTROLLED CLOCK ANTENNA - per ricezione radio controllata dell'ora (soltanto modelli AJ3475) @ p - presa di 3,5 mm per cuffia # TIME ZONE/ SUMMER TIME - tregola il display dell'orologio per impostazioni per l'ora estiva e fuso orario (soltanto per modelli AJ3475) $ VOLUME - regola il volume

COMANDI/ MONTAGGIO
MONTAGGIO ALIMENTAZIONE 1 Controllare che la corrente di rete, indicata sulla piastrina posta sotto all’apparecchio, corrisponda alla tensione della rete locale. In caso contrario, consultare il proprio rivenditore oppure il centro di assistenza. 2 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro. ] .sul display di dimostazione scorre continuativamente ..PH...IL..IPS ’, sino a quando non vengono immesse le impostazioni relative ad ora e giorno • Per uscire dalla modalita di dimpstrazione, premere TIME SET o SLEEP/ RADIO ON . 3. Per scollegare completamente l’apparecchio dalla rete, estrarre la spina dalla presa a muro. Consumo di potenza in modo standby..........3W La targhetta dati si trova in fondo all’apparecchio. MEMORIA DI RISERVA La memoria di riserva consente convenientemente di memorizzare le impostazioni dell'orologio, della sveglia e della radio fino a 3 minuti nel caso di interruzione dell'alimentazione, es. guasto di alimentazione CA. Tutto l'apparecchio radio sveglia ed il display verranno spenti. Appena l'alimentazione ritorna, il display indica l'ora corretta. • Se l'alimentazione ritorna dopo un periodo di 3 minuti, oppure se il display dell'orologio lampeggia, bisogna digitare nuovamente le impostazioni originali. COLLEGAMENTO DELLA CUFFIA Collegare una cuffia con una spina di 3,5 mm nella presa p . =A questo punto l'altoparlante incorporato viene silenziato. LUMINOSITÀ DEL DISPLAY • Premere REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL. =Vi sono 3 impostazioni: brillante ➟ medio ➟ attenuato

REGOLAZIONE DELL’ ORA
RICEZIONE RADIO CONTROLLATA DELL'ORA (SOLTANTO MODELLI AJ3475) La sveglia è munita di un radioricevitore speciale di onde lunghe che controlla e consente di impostare l'orario automaticamente e correttamente. Dopo che si esce dalla modalità di dimostrazione, se il segnale di ora radio controllato è forte, si visualizzerà entro 10 secondi e l'orario viene impostato automaticamente entro 3 minuti. • Il segnale potrebbe scomparire/ lampeggiare durante il normale funzionamento a causa di interferenze elettrostatiche (vedi Ricerca di guasti). • Se non appare o lampeggia per oltre 3 secondi, significa che la trasmissione dell'orario radio controllato è troppo bassa da essere ricevuta, e sarà necessario impostare manualmente l'orologio per funzionare in tempo normale quartz. • Quando la trasmissione dell'orario radio controllato per il proprio fuso orario viene debitamente ricevuta, essa sostituirà eventuale orario impostato a mano. Per migliorare la ricezione dell'orario radio controllato: 1. Mettere l'apparecchio ad una finestra distante da oggetti metallici quali tende da sole e tapparelle in alluminio. 2. Assicurarsi che l'antenna venga posizionata con sicurezza ed orizzontalmente su di una superficie piana. Regolare gradualmente la posizione dell'antenna: attendere che lampeggi ogni volta che si gira l'antenna. Ci vorrebbero 2-3 minuti per regolare l'antenna per l'impostazione automatica dell'orologio. IMPOSTAZIONE DELL'ORA ESTIVA E DEL FUSO ORARIO (SOLTANTO MODELLI AJ3475) Questa funzione consente di impostare il display dell'orologio fino a 2 ore di differenza dall'orario dell'orologio radio controllato. 1. Nella modalità standby, premere una volta il tasto TIME ZONE/ SUMMER TIME. =Se sul display si visualizza l'impostazione del fuso orario 00:00, significa che nessuna differenza di orario è stata selezionata.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA
2. Premere brevemente 3 / 4 per selezionare la differenza fino a +2:00 o -2:00 ore rispettivamente. 3. Premere di nuovo il tasto TIME ZONE/ SUMMER TIME per ritornare alla normale visualizzazione dell'orologio. SELEZIONE AUTOMATICO DELL'ORA ESTIVA/ STANDARD (SOLTANTO MODELLI AJ3475) L'orologio può essere impostato ad Auto per regolare automaticamente l'ora estiva utilizzando il segnale di ora radio controllato, oppure laddove sia presente una differenza di fuso orario. 1. Assicurarsi che l'impostazione del fuso orario venga disattivato. 2. Nella modalità standby, premere due volte il tasto TIME ZONE/ SUMMER TIME entro 1 secondo per attivare Auto (ora estiva) o Std (ora standard). 3. Premere brevemente 3 / 4 per selezionare Auto o Std . =Se è stato selezionato Auto durante l'ora estiva, si visualizza . 4. Premere di nuovo il tasto TIME ZONE/ SUMMER TIME per ritornare alla normale visualizzazione dell'orologio. IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI DELL'OROLOGIO E DI ALLARME (vedi figura 3) L'ora viene visualizzata utilizzando il sistema a 24 ore. 1. Nella modalità standby, premere TIME SET/ AL SET / AL SET per attivare la modalità di settaggio. =Il rispettivo display dell'orologio o dell'allarme lampeggia. 2. Premere HOUR/ MINUTE per regolare rispettivamente le ore ed i minuti. =Tenere premuto HOUR/ MINUTE; le ore/ i minuti aumenteranno rapidamente e continuamente sul display. =Premere brevemente e ripetutamente HOUR/ MINUTE per regolare l'orario lentamente. 3. Premere rispettivamente di nuovo il comando TIME SET/ AL SET / AL SET una volta raggiunto il corretto orario.

2

- om de ingestelde wekker gedurende 24 uur uit te schakelen; - om de radio uit te schakelen. 7 BAND - om het golfgebied te kiezen 8 TUNING 3 / 4 (omhoog / omlaag) - om automatisch/ handmatig af te stemmen op een radiozender 9 Draadantenne - verbetert de FM-ontvangst 0 Adapter - om aan te sluiten op de netvoeding ! RADIO CONTROLLED CLOCK ANTENNA - voor radiogestuurde tijdsontvangst (enkel de modellen AJ3475) @ p - 3,5 mm-aansluitbus voor hoofdtelefoon.

=Es sind drei Einstellungen vorhanden: hell ➟ mittel ➟ schwach.

INSTELLEN VAN WEKKER
INSTELLEN VAN DE WEKKER (zie afbeelding 4) Algemeen Als u de wekker wilt gebruiken stel dan eerst de wekker-tijd in alvorens één van de twee wekkerstanden "radio" of "zoemer" Display met de wektijd Als u beide wekkers gezet heeft dan wordt in het standby-display met de wektijd de wektijd weergegeven van de wekker die als eerste af zal gaan 1, gezien vanaf de huidige tijd. Bijvoorbeeld, als de huidige tijd op de klok = 7:30 AL AL = 6:20 = 7:45,

UITZETTEN VAN DE WEKKER
UITZETTEN VAN DE WEKKER Er bestaan drie verschillende manieren om de wekker uit te zetten. Tenzij u de wekker volledig wilt uitschakelen, wordt de TERUGSTELOPTIE VAN DE WEKKER automatisch geselecteerd na 59 minuten, gerekend vanaf de tijd dat uw wekker voor het eerst aanging. Opmerking: Terwijl de wekker / herhaalwekker afgaat functionerer, enkel bedieningstoetsen ALARM RESET/ RADIO OFF, REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL en AL of AL
.

RADIO
RADIO ONTVANGST 1. Druk op de toets SLEEP/ ON om de radio in te schakelen. =De radiofrequentie en het golfgebied verschijnen gedurende 10 seconden in het display en vervolgens wordt opnieuw de tijd in het display weergegeven. 2. Druk op de toets BAND om het gewenste golfgebied te kiezen. 3. Stem handmatig of automatisch af op de gewenste zender met behulp van 3 / 4 (omhoog / omlaag). Om de ontvangst te verbeteren: FM: rol de draadantenne aan de achterkant van het apparaat helemaal uit voor de beste ontvangst. MW(AM)/ LW: hiervoor wordt een ingebouwde antenne gebruikt. Richt de antenne door het apparaat te draaien. 4. Stel het geluid in met de knop VOLUME . 5. Om de radio uit te schakelen drukt u op de toets DAILY ALARM RESET/ OFF . AFSTEMMEN OP EEN ZENDER Handmatig afstemmen: 1. Druk kort op 3 / 4 om de gewenste zender te vinden. Herhaal dit tot u de gewenste zender gevonden heeft. Automatisch afstemmen: 1. Houd 3 / 4 ingedrukt tot de frequentie in het display begint te veranderen. 2. Wanneer een zender met voldoende sterkte gevonden is dan stopt het afstemmen; u kunt het automatisch afstemmen ook stoppen door nogmaals op 3 / 4 te drukken. Herhaal dit tot u de gewenste zender gevonden heeft.

SLAAPFUNCTIE (SLEEP)
GEPROGRAMMEERDE ZENDER (zie afbeelding 5) Programmeren van voorkeurzenders U kunt in het totaal vijf zenders per golfgebied programmeren. Als u dat wilt, kunt u een geprogrammeerde zender ook vervangen door een andere frequentie. De huidige zender wordt weergegeven door een kadertje 1 rond het voorkeuzenummer in het display. Bijvoorbeeld 1. Stem af op de gewenste zender (Zie RADIO ONTVANGS).T). 2. Zodra u de gewenste zender gevonden heeft, houdt u een voorkeuzenummer 1-5ingedrukt. Laat het nummer los wanneer u een dubbele pieptoon hoort waarmee bevestigd wordt dat de zender geprogrammeerd is. Afstemmen op een geprogrammeerde zender • Kies en druk op een voorkeuzenummer 1-5 om de bijbehorende geprogrammeerde frequentie en het golfgebied op te roepen. SLAAPFUNCTIE (SLEEP) (zie afbeelding 6) Over de inslaapfunctie Dit toestel bezit een ingebouwde aftelklok die de radio na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakelt. Er zijn 3 sluimertijden. Instellen van de inslaapfunctie 1. Druk één of meerdere keren snel na elkaar op de toets SLEEP om de gewenste timerinstellingen te kiezen: 60 , 30 en 15 minuten, OFF. • In het display verschijnen kort "SL:" en de timerinS stellingen. • wordt weergegeven als de timer ingeschakeld is. 2. • • • Om de timer uit te schakelen drukt u op : DAILY ALARM RESET/ RADIO OFF REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL SLEEP, herhaaldelijk, tot de radio uitgeschakeld is.

EINSTELLEN DER WECKZEIT AUSSCHALTEN DES WECKERS
EINSTELLEN DER WECKZEIT (siehe Abbildung 4) Allgemeines Wollen Sie die Weckvorrichtung benutzen, stellen Sie bitte zuerst die Weckzeit ein bevor Sie eine der beiden gewünschten Weckarten wählen, Radio oder Summer Weckzeitdisplay Wenn Sie beide Wecker eingestellt haben, zeigt das Standby-Weckzeitdisplay die Weckzeit, die zuerst aktiviert wird 1, je nach aktueller Uhrzeit. Z.B. wenn aktuelle Uhrzeit = 7:30 AL AL = 6:20 = 7:45, AUSSCHALTEN DES WECKERS Es gibt drei Arten, den Wecker abzustellen. Falls Sie den Wecker nicht ganz abschalten, wird die WECKOPTION nach 59 Minuten ab dem Zeitpunkt aktiviert, an dem der Wecker das erste Mal läutete. Anmerkung: Während des Läutens folgende Funktionen können ausgeführt werden ALARM RESET/ RADIO OFF, REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL und AL oder AL
.

RADIO
RADIOEMPFANG 1. Drücken Sie die Taste SLEEP/ ON, um das Radio einzuschalten. =Radiofrequenz und Wellenbereich erscheinen 10 Sekunden lang im Display, bevor zur Uhrzeitanzeige zurückgekehrt wird. 2. Drücken Sie die Taste BAND, um Ihren Wellenbereich zu wählen. 3. Stellen Sie Ihren Sender manuell oder automatisch anhand von 3 / 4 (auf / ab) ein. Verbesserung des Empfangs: FM: ziehen Sie die Rahmenantenne hinten am Gerät für optimalen Empfang ganz heraus. MW(AM)/ LW: benutzt eine eingebaute Antenne. Richten Sie die Antenne durch Positionsänderung Ihres Gerätes aus. 4. Stellen Sie den Klang mit dem Regler VOLUME ein. 5. Zum Abschalten des Radios drücken Sie die Taste DAILY ALARM RESET/ OFF. EINSTELLEN AUF EINEN SENDER Manuelles Einstellen: 1. Drücken Sie 3 / 4 kurz, um Ihren Sender zu finden. Wiederholen Sie dies, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben. Automatisches Einstellen: 1. Drücken und halten Sie 3 / 4, bis die Displayfrequenz sich zu ändern beginnt. 2. Sobald ein ausreichend starker Sender gefunden wurde, hört das Einstellen auf, oder Sie können den automatischen Suchlauf durch erneutes Drücken von 3 / 4 anhalten. Wiederholen Sie dies, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

SLEEP(SCHLAFEN)
VORWAHLSENDERN (siehe Abbildung 5) Speichern von Vorwahlsendern Sie können bis zu fünf Radiosender für jeden Bereich programmieren. Wenn Sie wollen, können Sie auch einen Vorwahlsender durch eine andere Frequenz ersetzen. Der aktuelle Sender wird durch ein Quadrat um die Vorwahlnummer im Display herum angezeigt. Z.B. 1 1. Stellen Sie Ihren gewünschten Sender ein (siehe RADIOEMPFANG). 2. Sobald Sie Ihren Sender gefunden haben, halten Sie eine Vorwahlnummer 1-5 gedrückt. Lassen Sie die Nummer los, wenn Sie einen doppelten Piepton hören, der bestätigt, dass der Sender jetzt eingestellt ist. Auswahl von Vorwahlsendern • Wählen und drücken Sie eine Vorwahlnummer 1-5 , um die entsprechende Frequenz und den entsprechenden Wellenbereich aus dem Speicher abzurufen. SLEEP(SCHLAFEN) (siehe Abbildung 6) Über SLEEP Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Schlafeinstellung, die es ermöglicht, daß sich das Radio automatisch bei Erreichen einer vorher eingestellten Zeit ausschaltet. Es gibt 3 SchlafzeitOptionen. Einstellen der Sleep-Funktion 1. Drücken Sie die Taste SLEEP rasch zwei oder mehrmals zur Wahl Ihrer Timer-Optionen: 60, 30, oder 15 Minuten, OFF • Im Display erscheinen kurz "SL:" und die S Timeroptionen. • erscheint, wenn der Timer aktiv ist. 2. • • • Zum Abstellen des Timers drücken Sie: DAILY ALARM RESET/ RADIO OFF REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL SLEEP wiederholt, bis das Radio abgeschaltet wird.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA
IMPOSTAZIONE SVEGLIA (vedi figura 4) Generalità Se desiderate usare la sveglia, impostate l'ora di sveglia prima di selezionare tra le due modalità di sveglia, radio o suoneria. Display dell'orario di allarme Se si sono impostati entrambi gli allarmi, sul display si visualizzerà l'ora di allarme che scatterà per prima 1, secondo l'ora corrente. Es. se l'ora corrente = 7:30 AL AL = 6:20 = 7:45,

COME SPEGNERE LA SVEGLIA
COME SPEGNERE LA SVEGLIA Per spegnere la sveglia vi sono tre possibilità. Se non si disinserisce la sveglia completamente, la funzione di riprogrammazione sveglia sarà automaticamente selezionata dopo 59 minuti dal momento in cui la sveglia si attiva per la prima volta all’orario impostato. Nota: Quando suona la sveglia / soltano i commandi funzione ALARM RESET/ RADIO OFF, REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL e AL o AL . RIPROGRAMMAZIONE SVEGLIA Se si desidera che la sveglia si spenga immediatamente, ma che l’orario impostato rimanga lo stesso per il giorno successivo: • Premere DAILY ALARM RESET/ OFF =Se si sente un lungo cicalino per indicare che il ripristino sveglia è stato attivato. COME RIATTIVARE LA SUONERIA Questa funzione riattiva la suoneria ad intervalli di 9 minuti. • Quando suona la sveglia, premere REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL. • Ripetere se lo volete. =L’indicazione del modo di sveglia AL o AL per tutto il tempo in cui la funzione di ripetizione della sveglia resterà attiva. COME DISINSERIRE COMPLETAMENTE LA SVEGLIA Per disinserire completamente la funzione di sveglia, prima dell’attivazione: • Premere AL o AL =Sul display si visualizza .
OFF

RADIO
RICEZIONE RADIO 1. Premere il tasto SLEEP/ON per accendere la radio. =La frequenza radio e lunghezza d'onda appaiano sul display per 10 secondi prima di ritornare alla display della sveglia. 2. Premere il tasto BAND per selezionare la lunghezza d'onda. 3. Sintonizzarsi sulla stazione manualmente o automaticamente utilizzando 3 / 4 (su/ giù). Per migliorare la ricezione: FM: estendere tutta l'antenna a coda di maiale posta sul retro dell'apparecchio per una ricezione ottimale. MW(AM)/ LW: utilizza un'antenna incorporata. Indirizzare l'antenna regolando la posizione dell'apparecchio. 4. Regolare il volume col comando VOLUME. 5. Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto DAILY ALARM RESET/ OFF. SINTONIZZAZIONE SU DI UNA STAZIONE Sintonizzazione manuale: 1. Premere brevemente 3 / 4 per trovare la stazione. Ripetere fino a quando si trova la stazione desiderata. Sintonizzazione automatica: 1. Premere e tenere premuto 3 / 4 fino a quando la frequenza visualizzata inizia a cambiare. 2. Una volta trovata una stazione di sufficiente forza, la sintonizzazione si arresta, oppure si può arrestare la ricerca di sintonizzazione automatica premendo 3 / 4 nuovamente. Ripetere fino a quando si trova la stazione desiderata.

SLEEP (SONNO)
STAZIONI PRESELEZIONATE (vedi figura 5) Memorizzazione delle stazioni preimpostate Si possono programmare fino a cinque stazioni per ogni lunghezza d'onda. Se desiderato, si può sostituire una stazione preimpostata con un'altra frequenza. La stazione corrente verrà indicata da una casella attorno al numero preselezionato nel display. Es. 1 1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata (vedi RICEZIONE RADIO). 2. Appena trovata la stazione, premere e tenere premuto un numero preselezionato 1-5. Rilasciare il numero quando si sente un doppio cicalino che conferma che la stazione ora è impostata. Selezione di stazioni preselezionate • Selezionare e premere un numero preselezionato, da 1a 5 per richiamare la corrispondente frequenza e lunghezza d'onda memorizzata. SLEEP (SONNO) (vedi figura 6) Sul Sleep Questo apparecchio a un timer per il sonno incorporato che mette la radio in grado di spegnersi automaticamente dopo un periodo di tempo stabilito. Sono presenti 3 opzioni. Impostazione della funzione di sonno 1. Premere rapidamente due o più volte il tasto SLEEP per selezionare le opzioni del timer: 60, 30, e 15 minuti, OFF

TERUGSTELLING VAN DE WEKKER Indien u de wekkerfunctie meteen wilt uitzetten terwijl u dezelfde wekkerinstellingen voor de volgende dag wilt behouden: • Druk op DAILY ALARM RESET/ OFF . =U hoort een lange pieptoon om te bevestigen dat de wekker klaarstaat voor de volgende dag. HERHAALWEKKER Dit kenmerk laat uw wekker om de 9 minuten opnieuw afgaan. • Terwijl de wekker afgaat, drukt u op REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL. • Zonodig herhalen. =In het display knippert de wekindicator AL of AL tot de wekker opnieuw afgaat. OM DE WEKKER VOLLEDIG UIT TE ZETTEN Om de ingestelde wektijd voordat de wekker afgaat : • Druk op AL of AL . =In het display
OFF

WECKOPTION Falls Sie den Wecker unmittelbar abstellen wollen, aber trotzdem dieselbe Weckeinstellung für den nächsten Tag beibehalten wollen: • Drücken Sie die Taste DAILY ALARM RESET/ OFF. =Sie hören einen langen Piepton zur Bestätigung, daß die Weckerrückstellung aktiviert wurde. WIEDERHOLUNG DES WECKALARMS Zum Wiederholen des Weckalarms in 9-MinutenIntervallen. • Drücken Sie während des Läutens REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL. • Falls gewünscht, wiederholen. =Die Weckmodusan zeige AL oder AL in der Anzeige blinkt, solange aktiv ist. VÖLLIGES ABSTELLEN DES WECKERS Zum Abschalten der Weckzeit bevor der Wecker läutet : • Drücken Sie die Taste AL oder AL . = OFF im Display erscheint.

dan staat in het stand-by-display van de wekker 7:45 1. Instellen van AL (radio) of AL (zoemer) 1. Stel de wektijd in (Zie Instellen van de klok en de wektijden). 2. Om de respectieve manier van wekken in te schakelen drukt u één of meerdere keren op AL or AL tot in het display ON staat. 3. Om de wektijd te controleren drukt u eenmaal op AL SET of AL SET .

dann erscheint im Standby-Weckdisplay die Weckzeit, 7:45 1. Einstellen von AL (radio) oder AL (Summer)

il display di allarme standby visualizza l'ora di allarme, 7:45 1. Impostazione AL (radio) o AL (suoneria)

1. Stellen Sie die Weckzeit ein (siehe Einstellen der Uhr- und Weckzeiten). 2. Um den jeweiligen Weckmodus zu aktivieren, drücken Sie AL oder AL einmal oder mehrmals, bis ON im Display erscheint. 3. Zur Überprüfung der Weckzeit drücken Sie AL SET oder AL SET einmal. Wichtiger Hinweis! Wenn Sie vom Wecker geweckt werden wollen, überprüfen Sie zuerst, dass: =Sie die Lautstärke laut genug eingestellt haben, wenn Sie den Radiowecker benutzen; =Sie den Kopfhörer abgezogen haben.

1. Impostare l'ora di allarme (vedi Impostazione degli orari dell'orologio e di allarme). 2. Per attivare la rispettiva modalità di allarme, premere una o più volte AL o AL fino a quando sul display si visualizza ON. 3. Per rivedere l'orario di allarme, premere una volta AL SET o AL SET.

Belangrijk! Als u gewekt wilt worden door de wekker, controleer dan eerst: =of u het volume hard genoeg gezet heeft wanneer u gewekt wilt worden door de radio; =of de hoofdtelefoon niet aangesloten is.

Importante! Se desiderate che l'allarme vi sveglia, per prima cosa controllare che: = il volume sia stato regolato sufficientemente alto durante l'utilizzo dell'allarme radio; =la cuffia sia stata scollegata.

S • Sul display si visualizzerà "SL:" e le opzioni del timer brevemente. • appare quando il timer è attivo.

staat.

.

2. Per annullare la funzione di sonno si può premere: • DAILY ALARM RESET/ RADIO OFF • REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL • SLEEP ripetutamente fino a quando la radio si spegne.

NOTES

ONDERHOUD
ALGEMEEN ONDERHOUD( zie afbeelding 2) • Indien u het apparaat gedurende lange tijd niet gaat gebruiken, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderent. • Stel het apparaat niet bloot aan vochtigheid, regen, zand of overmatige hitte van verwarmingstoestellen of direct zonlicht. • Om het apparaat schoon te maken gebruikt u een zachte, lichtbevochtigde zeem. Gebruik geen producten die alcohol, ammonia, benzine of schuurproducten bevatten, daar deze de behuizing schade kunnen toebrengen. MET HET OOG OP HET MILIEU Wij hebben de verpakking eenvoudig gehouden zodat ze gemakkelijk op te splitsen is in slechts twee soorten materialen: papier en polyethyleen. Uw apparaat is vervaardigd van materialen die gerecycleerd kunnen worden, op voorwaarde dat zij door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Gelieve de plaatselijke reglementen betreffende het wegwerpen vanverpakkingsmateriaal en oude toestellen in acht te nemen.

PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEMEN OPLOSSEN Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de onderstaande lijst aangegeven punten voordat u het toestel in reparatie geeft. Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of service-organisatie.

PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEMEN OPLOSSEN Continuous crackling/hiss disturbance during MW (AM/LW) broadcast – Electrical interference from TV, computer, fluorescent lamp, etc. • Move set away from other electrical equipment De wekker werkt niet – De wektijd is niet ingesteld • Stel de wektijd in – De wekker is niet ingeschakeld • Druk één of meerdere keren op AL of AL tot in het display ON verschijnt. – Het volume staat te laag voor de RADIO • Stel het volume in

WARTUNG
WARTUNG UND PFLEGE ( siehe Abbildung 2) • Wenn Sie voraussichtlich das Gerät lange Zeit nicht verwenden, sollten Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose herausziehen • Das Gerät nicht Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übermäßiger Hitze aussetzen, die von Heizgeräten oder direktem Sonnenlicht erzeugt wird. • Zum Reinigen des Gerätes ein weiches, leicht angefeuchtetes Fensterleder benutzen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammonium, Benzol oder Poliermittel verwenden, die das Gehäuse angreifen könnten. UMWELTINFORMATIONEN Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben das Verpackungsmaterial auf ein Minimum von zwei Kategorien reduziert: Papier und Polyethylen. Ihr Gerät besteht aus Material, das beim Auseinandernehmen durch eine Expertenfirma wiederverwertet werden kann. Bitte beachten Sie örtliche Bestimmungen für das Entsorgen von Verpackungsmaterial und alten Geräten.

FEHLERBEHEBUNG
FEHLERBEHEBUNG Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie zuerst die nachstehenden Hinweise bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Wenn Sie ein Problem trotz dieser Hinweise nicht lösen können wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine Service-Stelle.

FEHLERBEHEBUNG
FEHLERBEHEBUNG Ständige Störungen durch Rauschen/Pfeifen bei MW (AM/LW)- Empfang – Elektrische Störungen von TV, Computer, Leuchtstofflampen usw. • Rücken SIe das Gerät weg von anderen Elektrogeräten Der Wecker funktioniert nicht Weckzeit nicht eingestellt Die Weckzeit einstellen Weckmodus nicht aktiviert Drücken Sie AL oder AL einmal oder mehrmals, bis ON im Display erscheint. – Lautstärke zu niedrig für RADIO • Stellen Sie die Lautstärke ein – • – •

MANUTENZIONE
MANUTENZIONE GENERALE ( vedi figura 2) • Se non si intende utilizzare l’apparecchio per un periodo di tempo prolungato, estrarre la spina dalla presa di rete a muro. • Non esporre l’apparecchio ad umidità, pioggia, sabbia, temperature eccessivamente elevate e irradiazione solare. • Per pulire l’apparecchio, utilizzare una pelle di camoscio morbida, leggermente inumidita. Non utilizzare alcun detergente che contenga alcool, ammoniaca, benzina o sostanze abrasive in genere, che potrebbero danneggiarne. INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELL’AMBIENTE Tutto il materiale d’imballaggio superfluo è stato eliminato. L’imballo dell’apparecchio è stato ridotto al minimo, in modo da semplificarne il riciclaggio differenziato, come carta e polietilene . L’apparecchio è costituito da materiali che possono essere riciclati se disassemblati da una società specializzata. Osservare le leggi vigenti in materia di eliminazione dei materiali da imballaggio, delle batterie scariche e dei vecchi apparecchi.

RICERCA GUASTI
RICERCA GUASTI Se si verifica un guasto, prima di portare l’apparecchio al centro tecnico per la riparazione, scorrere i punti sottoelencati. Se non si è in grado di risolvere il problema sulla base delle seguenti indicazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o ad un centro di assistenza.

RICERCA GUASTI
RICERCA GUASTI Interferenze/disturbi sonori costanti in MW (AM/LW) – Interferenze elettriche provenienti da apparecchi TV, computer, lampade fluorescenti, ecc. • Allontanare la radiosveglia dagli altri apparecchi elettric L'allarme non funziona – • – • L'ora di allarme non è impostata Impostare l'ora di allarme La modalità di allarme non è attivata Premere una o più volte AL o AL quando si visualizza ON sul display.

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ Si dichiara che l’apparecchio AJ3470 / AJ3475 Philips risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548. Fatto a Eindhoven Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan 2, SFF 10 5616 JB Eindhoven,The Netherlands

WAARSCHUWING :
Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, anders vervalt de garantie. Geen geluid – Het volume is niet ingesteld • Stel het volume in – De hoofdtelefoon is aangesloten • Maak de hoofdtelefoon los Geen reactie op het bedienen van de toetsen – Elektrostatische ontlading • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en sluit het apparaat 4 minuten later weer aan Occasioneel kraakgeluid bij FM uitzending – Zwak signaal • Trek de draadantenne volledig uit

WARNUNG:
Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert. Kein Sound – Lautstärke nicht eingestellt • Die Lautstärke einstellen – Kopfhörer ist angeschlossen • Kopfhörer abziehen Kein Ansprechen auf Betätigung von Bedienelementen – Elektrostatische Entladung • Das Gerät von der Stromversorgung trennen und nach 4 Minuten wieder anschließen. Gelegentliches Rauschen bei FM- (UKW-) Empfang – Schwaches Signal • Ziehen Sie die Drahtantenne vollständig aus

AVVERTENZA:
Non si dovrà tentare in nessun caso di riparare da soli l’apparecchio, poiché in questo modo decadrebbe la garanzia. Assenza di suono – • – • Il volume non è regolato Regolare il volume La cuffia è collegata Scollegare la cuffia

fino a

– Volume troppo basso per la RADIO • Regolare il volume

Nessuna reazione a qualsiasi azione dei tasti – Scarica elettrostatica • Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete e ricollegarlo dopo 4 minuti. Interferenze sonore intermittenti in FM – Segnale debole • Estrarre completamente l’antenna a filo

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Union.

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle interferenze radio della Unione Europea.

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

GRAND PRIX ELECTRONIC 754 BECKER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJV55 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.147 - Number of Queries: 135 - Query Time: 0.031